Recommendations by Engageya

Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

ဖုိးသူေတာ္ တစ္ေန႕တာေဟာစာတမ္း(၂၈ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)Aries (မတ္- ၂၁ ရက္ မွ ဧျပီ-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
လက္တေလာ မိမိ၏အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိမည္။ မိသားစုတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားေျဖရွင္းရမည္။

Taurus (ဧျပီ-၂၁ မွ ေမ-၂၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေန ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕မွၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အရသာမ်ား ကုိခံစားထိ ေတြ႕ရမည္။ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရုတ္တရတ္ အဆင့္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္လာရႏုိင္သည္။

Gemini (ေမ-၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ယေန႕အတြက္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိမည္။ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးခင္မင္မႈမ်ား ႀကံဳမည္။ အနာဂတ္လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ဖန္တီးႏုိင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ရရွိလာမည္။

Cancer (ဇြန္-၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
မိသားစုအတြင္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား ႀကံဳလာရမည္။ ေနအိမ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ သင္၏သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္။

Leo (ဇူလိုင္-၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားမေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အမွားမ်ား ျပႆနာမ်ားေပၚလာႏုိင္သည္။ ရာသီဖြားမ်ားအဖုိ႕ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံစကားအေခ်အတင္မ်ား ေျပာလာရမည္။ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိလုိသလုိပံုသြင္းလုပ္ယူႏုိင္မည္။

Virgo (ၾသဂုတ္-၂၄ မွ စက္တင္ဘာ-၂၂ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ား ရုတ္တရတ္ဆုိသလုိ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ကူးသန္းသြားေရးလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိလာႏုိင္သည္။

Libra (စက္တင္ဘာ-၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ-၂၃ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ခံႏုိင္ရည္ႏွင့္ သည္းခံႏုိင္မႈစြမ္းအားမ်ားကုိ စမ္းသပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအၾကား ရုန္းကန္ေနရမည္။ စိတ္အာရံုစူးစုိက္မႈ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈတုိ႕ျဖင့္ ရုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိ ေအာင္ႀကိဳးစားတုိက္ထုတ္သင့္သည္။

Scorpio ( ေအာက္တိုဘာ-၂၄ မွ နိုဝင္ဘာ-၂၂ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ရာသီဖြားမ်ား၏ ထိုးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္တုိ႕က ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏၱရာယ္ျပႆနာမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္အထိျဖစ္ လာမည္။  မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကေတာင္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားသဖြယ္ ရန္မူတုိုက္ခုိက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိထားသင့္သည္။

Sagittarius (နိုဝင္ဘာ-၂၃ မွ  ဒီဇင္ဘာ-၂၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အေကာင္းမြန္ဆံုး အက်ိဳးမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။ သင္၏ သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ မထုိက္တန္ ေသာ လူမ်ားကုိတန္ဖိုးမဲ့စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရမည္။ မည္သူ႕ကုိမွ လြန္လြန္ကဲကဲ မယံုၾကည္မိပါေစနဲ႕။

Capricon (ဒီဇင္ဘာ -၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
အေျခခံေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အလုပ္သေဘာအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ား အၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပ်က္သေယာင္အထိျဖစ္လာႏုိင္သည္။

Aquarius (ဇန္နဝါရီ -၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၈ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
လိမၼာပါးနပ္ျခင္း၊ ဗဟုသုတၾကြယ္ျခင္း၊ အေျပာစြမ္းရည္ေကာင္းမြန္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္တုိ႔က အခက္ အခဲ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္။ ရုတ္တရက္ခရီးတုိမ်ားသြားရျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားေျပာင္းလဲေန ထုိင္ရျခင္းတုိ႕မွ ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ရာမ်ား ၾကံဳရမည္။

Pisces (ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၉ မွ မတ္-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
အလံုးစံုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးရ ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား မိမိထံေရာက္လာႏုိင္သည္။ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားရွိလင့္ကစား ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိအသြင္ယူေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား သင့္သည္။

Credit: ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
ဖိုးသူေတာ္ Team မွ ဘာသာျပန္သည္။

ေထၾကီး(နတ္ရြာမိုး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ေထၾကီး
စာေရးသူ နတ္ရြာမိုး


ျမန္မာစာအုပ္ဆိုင္ FORUM မိတ္ဆက္

 
 

ျမန္မာစာအုပ္ဆိုင္ Forum ေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ျမန္မာစာအုပ္ ကို အားေပး သူ မ်ား အေနျဖင့္ Forum ေလး မွာ သြားေရာက္ျပီး စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာေလး မ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္.......ေအာက္ပါလင့္ က ေနျပီး သြားေရာက္ႏိုင္ပါတယ္...Member ဝင္ျပီးေဆြးေေႏြးႏိုင္ပါတယ္........

 

မဟတၱမဂႏၵီ လုပ္ၾကံမူ ကိုးနာရီ(တင္ေထြး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ မဟတၱမဂႏၵီ လုပ္ၾကံမူ ကိုးနာရီ
စာေရးသူ တင္ေထြး


ခ်ဳံၾကားမွ ဘံုဖ်ားသို႔(ေဖျမင့္)

post-image


စာအုပ္အမည္ ခ်ဳံၾကားမွ ဘံုဖ်ားသို႔
စာေရးသူ ေဖျမင့္


ငါးရာ့ငါးဆယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(ဦးေအာင္ညြန္႕ဝင္း)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
စာေရးသူ ဦးေအာင္ညြန္႕ဝင္း


ဖီလင္ေရာင္စံု(နတ္သမီး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ဖီလင္ေရာင္စံု
စာေရးသူ နတ္သမီး

မဖဲ၀ါကိုကိုက္တဲ့တေစၦ(တာေတ)

post-image 


စာအုပ္အမည္ မဖဲ၀ါကိုကိုက္တဲ့တေစ
စာေရးသူ တာေတ


၂၉၈၇ ခုႏွစ္(လူေန)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ၂၉၈၇ ခုႏွစ္
စာေရးသူ လူေန


Android Firmware တင္းနည္း စာအုပ္ ၈ အုပ္စုစည္းမူ

post-image 

စာအုပ္အမည္ Android Firmware တင္းနည္း စာအုပ္ ၈ အုပ္စုစည္းမူ
စာေရးသူ နည္းပညာဆိုင္ရာ


ဘင္ပုပ္ငရဲက်ခံရတ့ဲမိေစာ(မအိုစာ)

post-image 

စာအုပ္အမည္ ဘင္ပုပ္ငရဲက်ခံရတ့ဲမိေစာ
စာေရးသူ မအိုစာ

ကမၻာေက်ာ္တို႔၏ Revolution ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

post-image  

အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုေတာ့ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ မယုံၾကည္လို႔ မသင္ၾကား လိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့သင့္ဘဝ ဆုံး႐ႈံးေအာင္ ျပဳမယ့္သူေရွ႕မွာ ဦးေခါင္း မညြတ္ဖို႔ေတာ့ သင္ၾကားလိုပါတယ္။
Mahatma Gandi (1869 -1948)
အိႏၵိယအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္
အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးတာမွန္ပါက ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ မွန္ပါတယ္။
Victor Hugo (1802-1885) ျပင္သစ္စာေရးဆရာႀကီး
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ရင့္မွည့္ လို႔ ေၾကြက်လာတဲ့ ပန္းသီးမဟုတ္ဘူး။ ေၾကြက်ေအာင္လုပ္ ယူရမယ္။
Che Guevara (1923-1967)
ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုဟာ ဝတၴဳ တစ္ပုဒ္လို ပါပဲ။ အဆုံးသတ္ဟာ အခက္အခဲ ဆုံးအပိုင္းျဖစ္ ပါတယ္။ Alexis de Tocqueville (1305-1359) ျပင္သစ္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္
ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ထား၊ အျပဳအမူနဲ႔ ကိုယ္က်င့္အျမင္မ်ားဟာ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
Emund Burke (1729-1797)
အိုင္းရစ္အေတြးအ ေခၚပညာရွင္
ေတာ္လွန္ေရးဟာ လူငယ္ေတြ ရဲ႕လက္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြသာ ေတာ္လွန္ေရးကို အေမြဆက္ခံမွာမို႔လိုပဲ။
Huey Newton (1942-1989)
ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္
ႏိုင္ငံေရးမွာဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အစိုးရဆိုးပုံစံတစ္ခု ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲ သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
Ambrose Berce (1842-1914)
ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္
ေနာက္ပိုင္းေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးေတြသာျဖစ္မယ္။
Bill Hicks (1961-1994)
ဟာသပညာရွင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ အလြဲသုံးစား မႈေတြကို ပေပ်ာက္ေစေရးျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာကေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးပဲျဖစ္ တယ္။
Edward Bulwer-Lytton(1803-1873)
ျပဇာတ္ဆရာ
ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးကိုသာ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ယူဆေနၾကတယ္။ ဒါဟာ လုံးဝမမွန္ဘူး။ေတာ္လွန္ေရးဟာေသြးထြက္ သံယို ရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေသြးထြ က္သံယိုမရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ ေရး ရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အေျခခံက်တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

နို၀င္ဘာလအတြက္(၇) ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

post-image  

တနဂၤေႏြ သားသမီး ။  ။ အလုပ္မ်ား ေသာလျဖစ္
ေနမည္ ။ အလုပ္ အပိုမ်ားလည္း လုပ္ေနရျပီး စိတ္ပင္ပမ္းမႈ ခံစားေန ရမည္ ။ အျခား သူမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေနရ လိမ့္္မည္ ။ မိတ္ေတြ ေကာင္းမ်ား၏ အကူ အညီေၾကာင့္ အရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့မည္ ။ ေငြေၾကး အဆင္ေျပမည္ ။ ယခုလအ တြင္း ေရႊ၀င္လာမည္ ။ ခရီးယာယီ သြားရ ကိန္းရွိပါသည္ ။ အိုးသစ္အိမ္ သစ္လည္း ေျပာင္းရကိန္း ရွိသည္ ။ ငယ္ရြယ္ သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္း ေနမည္ ။ ခ်စ္သူနွင့္ ခရီးသြားရ ကိန္းရွိသည္ ။ က်မၼာေရး ေကာင္းေသာ္လည္း အစား အေသာက္ ဆင္ျခင္ပါ ။
ယၾတာ ။ ။ ဆရာသမား တစ္ဦးအား အက်ၤ ီအသစ္ တစ္ထည္ ကန္ေတာ့လိုက္ပါ ။။
တနလၤာသားသမီး ။ ။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေနမည္ ။ ခရီးသြားေနရျပီး ၀င္ေငြမ်ား လည္းရရွိေနမည္ ။ မိသားစု အတြင္း စိတ္၀မ္းကြဲမည္ ။ စကားမ်ားျပီး အိမ္မွယာယီ ထြက္ခြြါသြားရလိမ့္မည္ ။ ေျမကိစၥ မိန္းမ ကိစၥေၾကာင့္ ျပႆ မ်ား ေျဖရွင္း ရတတ္သည္ ။ သူမ်ား ကိစၥတြင္ေစတနာထား ကူညီေသာ္ လည္း အထင္မွားျပီး အရာ မထင္ျဖစ္ရလိမ့္မည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူနွင့္ ေလွ်ာက္လည္ရင္း စကားေျပာမွားျပီး အဆင္မေျပျဖစ္လိမ့္ မည္ ။ မိသားစု အတြင္း ေငြေၾကး ကိစၥစကားမ်ားရလိမ့္မည္ ။တနလၤာ နွင့္ ေသာၾကာ။ ၾကာသပေေတး ေန ့နံတြဲအမည္ မွည့္ထားသူမ်ား မေမွ်ာ္ လင့္ပဲ အိမ္ေထာင္က် လိမ့္မည္ ။ ဥပမာ ။။ ခင္သီဟန္။ ခင္မမ
ယၾတာ ။ ။ ၾကံတစ္ေခ်ာင္းကို မိမိလက္တစ္ေတာင္တိုင္းျဖတ္ျပီး ေရစီးေသာေခ်ာင္းအတြင္း စြန္ ့လိုက္ပါ ။။
အဂၤါသားသမီး ။။ ။။ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနွင့္ အလုပ္ကိုလုပ္မွေအာင္ျမင္မည့္လျဖစ္သည္ ။ စက္နွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္ ။ အျပိဳင္အဆိုင္ ရွိေသာ္လည္း က်ိဳးစားမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ ။ ေငြ၀င္ေကာင္း ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ ညီအကို ေမာင္နွမ ညီအစ္မခ်င္း စကားမ်ားရလိမ့္မည္ ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား ခင္ပြန္းေၾကာင့္စိတ္ညစ္ စရာမ်ား ၾကံဳ ေတြ ့ရလိမ့္မည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံမေကာင္း ေသးပါ ။ခ်စ္သူရွိေနေသာ္လည္း အေျခအေနအနည္းငယ္ တင္းမာေနမည္။ က်မၼာေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေခါင္း ခါး ေျခေထာက္တြင္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္ပါသည္ ။
ယၾတာ ။။ ။။ ေစ်းထဲသို ့သြားျပီး ေတာင္းရမ္းေနသူ တစ္ဦးအား ဆန္တစ္ျပည္ ၀ယ္လႈလိုက္ပါ ။
ဗုဒၼဟူး သားသမီး ။ ။ ေရသန္ ့ ေရခဲ ေရ ေရႊ လုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ား လုပ္ငန္း အသစ္တိုးခ်ဲ ့နိုင္ သည္ ။ စပ္တူ လုပ္ျခင္း ျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မည္ ။ သစၥာရွိေသာမိတ္ ေဆြမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမည္ ။ နိုင္ငံျခားခရီးသြားရတတ္ပါသည္ ။ အေ၀းေရာက္မိတ္ေဆြမ်ားနွင့္ မေမ်ွာ္လင့္ပဲ ျပန္လည္ဆံုေတြ ့မည္ ။ ေငြေၾကး သိသိသာသာ၀င္လာမည့္လျဖစ္ပါသည္ ။ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အ ထက္လူၾကီး၏ အေရးေပးျခင္းခံရမည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူနွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္ေသာခရီးသြားရလိမ့္မည္ ။ ခရီးသြားရင္း ခ်စ္သူအသစ္ရလိမ့္မည္ ။ ေရလမ္းခရီးသတိထားပါ ။။
ယၾတာ ။ ။ ရြက္လွ (၁၇) ရြက္ကို တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေမြးနံေထာင့္တြင္ လႈေပးပါ ။။
ၾကာသပေတးသားသမီး ။ ။ မိတ္ေဆြ၏ သစၥာမဲ့မႈေၾကာင့္ ေငြအပိုကုန္က်မႈမ်ားျဖစ္မည္ ။ အလုပ္ ကိစၥမ်ား ေတ့လြဲလြဲ ေနပါမည္ ။။ အိမ္ အေျပာင္းအေရႊ ့ ျဖစ္လိမ့္မည္ ။။ ယ ခုလအတြင္း လုပ္ငန္း အသစ္မ်ား မလုပ္သင့္ ေသးပါ ။စက္ပစၥည္း ေရာင္း မွား ၀ယ္မွားျဖစ္တတ္သည္ ။ စိတ္ညစ္ရမည္ ။ ေငြေၾကြးတင္ေနမည္ ။ ေငြ အထားမွားျခင္း ေငြက်ေပ်ာက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ ့ရတတ္သည္ ။ မေမွ်ာ္လင့္ ပဲ ခရီးသြားရလိမ့္မည္ ။ ေငြကုန္လူ ပမ္းျဖစ္မည္ ။ စေနသားသမီးေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ရလိမ့္မည္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံမ ေကာင္းေသးပါ ။ ေခြးကိုက္ခံရ တတ္ပါသည္ ။သတိထားပါ။
ယၾတာ ။ ။ မိမိအိမ္မွ ဘုရားအား သေဘၤာသီးအမွည့္ ကိုသၾကားျဖဴးျပီး လႈေပးပါ ။။
စေနသားသမီး ။ ။ ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပသည့္လျဖစ္သည္ ။ မိိိိတ္ေဆြမ်ား အက်ိဳးျပဳမည္ ။ သို ့ေသာ္လုပ္ငန္း အသစ္မ်ား မလုပ္သင့္ေသးပါ ။ ယခုလအတြင္း ခရီးလံုး၀မ သြားသင့္ပါ ။ ၀န္ထမ္းမ်ား အထက္လူၾကီး၏ ဆူပူျပစ္တင္ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္ အထိုက္အေလ်ာက္ေငြ ၀င္ေနမည္ ။ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္ အမ်ား အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ ရလိမ့္မည္ ။ စိတ္ခ်မ္းသာေနမည္ ။ ၾကာသပေတး သားသမီးေၾကာင့္စိတ္ညစ္ ရလိမ့္မည္ ။ ေယာက်ၤားေလးမ်ား မိန္းကေလးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာတက္တတ္ပါသည္ ။ သတိထားေနပါ ။ ခ်စ္သူ၏အထင္ အျမင္လြဲမွား ခံရတတ္ပါသည္ ။ စိတ္ေကာက္ တတ္ေသာ ခ်စ္သူနွင့္ ဖူးစာဆံုပါ မည္ ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးနံဘုရားေထာင့္တြင္ ထီးအနီ တစ္လက္လႈလိုက္ပါ ။။
ေက်ာ္လင္းႏိုင္

ေက်ာ္လင္းႏိုင္

ဖိုးသူေတာ္တစ္ေန႔တာ ေဟာစာတမ္း ( ၁၀ နိုဝင္ဘာ၂၀၁၄)

post-image 

Aries (မတ္- ၂၁ ရက္ မွ ဧျပီ-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္နဲ႔ လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ အနာဂတ္ကုိ ပုိၿပီး စိတ္၀င္တစားရွိေနမည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္မွာအေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္လုပ္ဖုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားေနလိမ့္မည္။ ရာသီဖြားတုိ႔က မိမိရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကုိ အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ္လည္းပဲ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကေနေတြးၿပီး အဆိုးရြားကုိေျပာင္းလဲခ်င္ေနမည္။

Taurus (ဧျပီ-၂၁ မွ ေမ-၂၁ ေမြးသူမ်ား)
သင္ကေရွးရိုးဆန္တဲ့  Taurus ရာသီဖြားဆုိရင္ တျခားသူငါေတြရဲ႕ အက်ိဳးနဲ႔လြတ္လပ္ျခင္းေတြကုိ ရွာေဖြေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းေတြနဲ႔ အထင္ကရ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လူျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္းပဲ သင္အက်ိဳးျပဳေပးလုိက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြရဲ႕ သင့္ အေပၚ လုိတာထက္ပုိတဲ့ အားကိုးလြန္းအားႀကီးမႈေတြေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႕တာလံုး စိတ္တုိ ေဒါသထြက္စရာမ်ားျဖစ္မည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အျမင္တစ္ခုတည္းနဲ႕ေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တုိက္တြန္းမႈေတြ မလုပ္မိရန္ အထူးအေလးထားသင့္သည္။

Gemini (ေမ-၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁ ေမြးသူမ်ား)
ဒီကေန႔အတြက္ကေတာ့ပတ္၀န္းက်င္ကလူအမ်ားနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာျခင္း၊ အေတာ္အသင့္ေ၀းတဲ့ ေနရာေတြ ခရီးသြားျခင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ ေ၀မွ်ျခင္း၊ သတင္း၊ဗဟုသုတနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျမင္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းေတြမွာ အေကာင္းဆံုးရ လာဒ္ေတြျဖစ္လာမည္။ ခမ္းနားတဲ့ သင္ၾကားေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ သင္ၾကားဖုိ႔ အားတက္သေရာ ၀မ္းေျမာက္ေနလိမ့္မည္။

Cancer (ဇြန္-၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ေမြးသူမ်ား)
ပတ္၀န္းက်င္က သင့္အေပၚ မေကာင္းတဲ့သံသယျမင္၊ နားလည္မႈလြဲေခ်ာ္ျခင္းေတြ သူ႕အလုိလုိကင္းရွင္းသြားလိမ့္မည္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာကိစၥေတြမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေနလင့္ကစား သင္ကုိယ္တုိင္က ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အေနအထားေျပာင္းလဲသြားမည္။

Leo (ဇူလိုင္-၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ေမြးသူမ်ား )
Leo ရာသီဖြားေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္အၿမဲလုိလုိယံုၾကည့္မႈျပည့္ ျပည့္၀၀ ထားရွိတတ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ တပါးသူမ်ားရဲ႕ ခံယူခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေလ့ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ မၾကာ ေသးမီက ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့လွ်င္ သင္တုိ႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ယေန႕တစ္ေန႕တာလံုး အတြက္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ဂုဏ္ယူျခင္းေတြနဲ႔ ပဲျဖတ္သန္းေနလိမ့္မည္။

Virgo (ၾသဂုတ္-၂၄ မွ စက္တင္ဘာ-၂၂ ေမြးသူမ်ား)
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားတတ္ျခင္းနဲ႔ သဘာ၀က်တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ထင္ေပၚတတ္တဲ့
 Virgo ရာသီဖြားကေတာ့ ဒီကေန႕အတြက္     ယင္းကိစၥေတြကုိေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ ယေန႕ တစ္ရက္လံုးၿပီးစီးမည့္တုိင္ေအာင္ပင္ သာမန္မဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းေနရလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ အသံုးမ၀င္တဲ့ အရာေတြအားလံုးကုိ ျငင္းပယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။

Libra (စက္တင္ဘာ-၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ-၂၃ ေမြးသူမ်ား)
ယေန႕ျဖစ္ေပၚတဲ့အေၾကာင္းအရာတုိင္းကေန ေရာေထြးေနတဲ့ ခံစားမႈအရပ္ရပ္က သင့္ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္။ စိတ္အားထက္ သန္တဲ့ ကိစၥအ၀၀ကုိ အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ သာမန္မဟုတ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုျခင္းေတြမွာ သင့္ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္မႈေၾကာင့္  ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အရာေတြသာျဖစ္ေပၚေနမည္။

Scorpio ( ေအာက္တိုဘာ-၂၄ မွ နိုဝင္ဘာ-၂၂ ေမြးသူမ်ား)
ယေန႕မွာ အျခားအေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္တာေတြ မလုပ္မိရန္ လုိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနေလးမွာပဲ သည္းခံေစာင့္စည္းေနထုိင္ လုိက္မည္က ပုိၿပီးအက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ မူလ တစ္ကုိယ္တည္းသီးသန္႕ ေနထုိင္တတ္ျခင္းက အထီးက်န္လာတတ္ေသာ္လည္းပဲ သည္အက်င့္စရုိက္ေၾကာင့္ အဆိုးေတြေရာက္လိမ့္ႏုိးႏုိး အေကာင္းေတြသာျဖစ္သြားတတ္သည္။

Sagittarius (နိုဝင္ဘာ-၂၃ မွ  ဒီဇင္ဘာ-၂၁ ေမြးသူမ်ား)
ပြဲလန္းသဘင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာေတြမ်ားမ်ား  မသြားမိဖုိ႕လုိသည္။ အခြင့္အေရးရရွိျခင္းဆုိသည္က စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့သူ ေတြရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္လာတတ္တာကုိ သတိကပ္သင့္သည္။ အေရးႀကီးတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈေတြ၊ ခရီးထြက္ျခင္းေတြကုိ ေခတၱဆုိင္းထားသင့္သည္။

Capricon (ဒီဇင္ဘာ -၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ-၂၀)
လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္တာေတြအတြက္ မစတင္ရေသးဘူးဆုိရင္ စိတ္ေအးလက္ေအး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ ေဆာင္မည္ဆုိပါက ပုိ၍အဆင္ေျပႏုိင္မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ သင့္အတြက္ လ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ အရာေတြကုိ ကုိယ္ တုိင္သိခြင့္ရမည္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အကုန္လံုးကုိ ေျပာင္းလဲသင့္သည္။

Aquarius (ဇန္နဝါရီ -၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၈ ေမြးသူမ်ား)
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္ယူထားသူျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ ၀င္တစားသိလုိမႈေတြ သိခြင့္ရမည္။ အခ်ိန္အခါက အၿမဲပံုေသမရွိ ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ သိသြားခဲ့လွ်င္ သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေသခ်ာခုိင္မာတဲ့ အလုပ္ကုိ အားစုိက္ထုတ္ၿပီး လုိရန္လုိပါသည္။

Pisces (ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၉ မွ မတ္-၂၀)
ယေန႕မွာ သင့္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ၊ ထိတ္လန္႕စရာေတြ၊ ဒုကၡသုကၡ အေၾကာင္းအရာေတြ ၀န္းရံေနတာက သင့္ကုိ ပုိၿပီးအလွ်င္အျမန္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းတာျဖစ္မည္ ဟုေတြးသင့္သည္။ အထီးက်န္က်န္ တစ္ေယာက္တည္းေနလုိက္ ျခင္းက သင့္အတြက္ ဆုလာဒ္တစ္ခုလုိ႕ေတာင္ ယူဆႏုိင္ေပမည္။

Credit: ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
ဖိုးသူေတာ္ Team မွ ဘာသာျပန္သည္။

သာယာ၀တီေထာင္မွ ငရဲခန္းမ်ား(ေက်ာ္ျမသန္း)

post-image 


စာအုပ္အမည္ သာယာ၀တီေထာင္မွ ငရဲခန္းမ်ား
စာေရးသူ ေက်ာ္ျမသန္း
ရည္းစားဦး၊သားဦး၊ေျမးဦး(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ရည္းစားဦး၊သားဦး၊ေျမးဦး
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


ဖိတ္စာ(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ဖိတ္စာ
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


မလြဲရင္မေနႏိုင္တာကလြဲလို ့(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ မလြဲရင္မေနႏိုင္တာကလြဲလို႕
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


ျပဳတ္မႏူး(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ျပဳတ္မႏူး
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


တစ္ခါသံုးအိပ္မက္(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ တစ္ခါသံုးအိပ္မက္
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


ဝိညာဥ္ဖိုင္(ေက်ာ္ထူး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ဝိညာဥ္ဖိုင္
စာေရးသူ ေက်ာ္ထူး


ေနေအးလိမ္နည္း(မဟာဂီတဦးၿပံဳးခ်ိဳ )

post-image  


စာအုပ္အမည္ ေနေအးလိမ္နည္း
စာေရးသူ မဟာဂီတဦးၿပံဳးခ်ိဳ


တကယ္ဆို တစ္ခုတည္း လိုပါတယ္(မမသဒၵါေမာင္)

post-image 


 စာအုပ္အမည္ တကယ္ဆို တစ္ခုတည္း လိုပါတယ္
စာေရးသူ မမသဒၵါေမာင္


Website ေတြကို စုစည္းျပီး Android Application(APK) ေရးသားနည္း

post-image 


စာအုပ္အမည္ Website ေတြကို စုစည္းျပီး Android Application ေရးသားနည္း
စာေရးသူ ဟန္မိုးလြင္(အိမ္လြမ္းသူ)


အင္ဒီရာဂႏၵီလုပ္ၾကံမူ နဲ႕ ဆစ္ခ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား(ေမာင္ေမာင္ျပံဳး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ အင္ဒီရာဂႏၵီလုပ္ၾကံမူ နဲ႕ ဆစ္ခ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
စာေရးသူ ေမာင္ေမာင္ျပံဳး


က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ဆုေတာင္းျပည့္ ျမတ္စြာဘုရားၾကီး သမိုင္း(ကေလာင္စံု)
post-image


စာအုပ္အမည္ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ဆုေတာင္းျပည့္ ျမတ္စြာဘုရားၾကီး သမိုင္း
စာေရးသူ ကေလာင္စံု

ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ေစတီ ႏွင့္ ေရႊဥမင္သမိုင္း(ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊သိန္းသန္းထြန္း)

post-image 

စာအုပ္အမည္ ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ေစတီ ႏွင့္ ေရႊဥမင္သမိုင္း
စာေရးသူ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊သိန္းသန္းထြန္း

ျမန္မာစာအုပ္ဆိုင္ Facebook Page အသစ္

Alternate Text


ဒီ page ေလး ကို ကြ်န္ေတာ္ တကယ္ပဲ ႏွေျမာ မိ ပါတယ္ အရင္ ကြ်န္ေတာ္ သံုးေနတ့ဲ facebook acc; ပ်က္သြားတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ facebook page ေလးလဲ ပ်က္သြားပါျပီ...ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အခု ထပ္မံျပဳလုပ္ထားတ့ဲ page ေလး ကို ျပန္ျပီး like ေပးဖို႕ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါတယ္ အရင္ page က လူေပါင္း 80,036 ပါ ဝိုင္းျပီး အခု page အသစ္ေလးျပန္ရွယ္ေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါတယ္.......... 
ဆက္လက္ျပီး ပို႕စ္မ်ားတင္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါဦးမည္............

ေဘဘီလံုမွ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢဳိလ္(ေဖျမင့္)


စာအုပ္အမည္ - ေဘဘီလံုမွ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢဳိလ္
စာေရးသူ - ေဖျမင့္

စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္လဲ

post-image

 စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္လဲဆိုတာေလး ေရးထားတာစိတ္၀င္စားဖို ့ၿပန္ရွယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေရးသားသူ ကို ဖိုးသီဟ ပါ

ထို႔ေၾကာင့္ စုိင္းစုိင္းဟုေခၚသည္
ဟုိတစ္ေန႔က တီဗီြမွာ စုိင္းထီးဆိုင္ရဲ႔ VCD ေခြေလးကုိ အမွတ္မထင္ ၾကည္႔လိုက္ရတယ္။ သီခ်င္းနာမည္က သဘာ၀ရဲ႔ရင္ေသြးငယ္ ထင္ပါရဲ႔။ အဲဒီသီခ်င္းမွာ သရုပ္ေဆာင္ေတြက စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္၊ ဟက္ကက္၊ ၿဖိဳးေငြစုိး၊ ညီညီတာ၊ ဂႏၱ၀င္ စသၿဖင့္ အမ်ားၾကီးပဲ။ အဲဒီေခတ္က နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ဘိြဳင္းေတြ ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ေတြေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ရုိက္သမွ် VCD တိုင္းမွာ သူတုိ႔ေတြက မပါမၿပီးဘဲကုိး။ ခုလို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္လာၿပီးခ်ိန္က်ေတာ့ အဲဒီလူငယ္သရုပ္ေဆာင္ေတြထဲမွာ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္တစ္ေယာက္သာ အေအာင္ၿမင္ဆံုးအၿဖစ္ ဒီေလာကထဲမွာ ဆက္က်န္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီသီခ်င္းကို ၾကည္႔ေနရင္း Survival of the fittest ဆုိတဲ့ စကားေလးက ပါးစပ္ဖ်ားေရာက္လာပါတယ္။ ၾကိဳးစားတုိင္းလည္း မၿဖစ္တဲ့ ေလာကၾကီး၊ ေမွ်ာ္လင့္တုိင္းလည္း ၿဖစ္မလာတတ္တဲ့ ေလာကၾကီး၊ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လို အနိမ့္အၿမင့္ အတက္အက်ေတြနဲ႔ ၿပည္႔ႏွက္ေနတဲ့ ေလာကၾကီးမွာ အၾကံ႔ခုိင္ဆံုးၿဖစ္တဲ့သူသာ ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အၾကိဳက္ဆံုးစာအုပ္အမ်ိဳးအစားက ဘာလဲဆုိရင္ အတၳဳပတၱိစာအုပ္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတၳဳပတၱိစာအုပ္ေတြဟာ စာဖတ္သူကို အေတာ္ေလးအက်ိဳးၿပဳပါတယ္။ ေအာင္ၿမင္သူေတြရဲ႔ ဘ၀ေပၚ ရႈၿမင္ပံုေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လက္မေလွ်ာ့ အရံႈးမေပးဘဲ ၾကိဳးစားခဲ့တာေတြ၊ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႔အမွားေတြ၊ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ေလ့လာလုိ႔ ရတယ္၊ အတုယူလို႔ရတယ္။ ေရွာင္သင့္တာေတြလည္း ေရွာင္လုိ႔ရတယ္။ ဘ၀မွာ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳဖူးေတာ့မွပဲ သိခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ ေလာကၾကီးလည္း ဒီလိုတုိးတက္လာဖုိ႔ မရွိဘူး။ အဖုိးတုန္းကလည္း ဒီလို၊ အေဖ့က်ေတာ့လည္း ဒီလုိ၊ သားက်ေတာ့ ဒီလို၊ တစ္ပံုစံတည္း ၿဖစ္ေနၾကေတာ့မွာေပါ့။ ေရွ႔လူေတြရဲ႔ အမွန္အမွားေတြကို ေနာက္လူေတြက စာအုပ္ေတြကတစ္ဆင့္ ၾကိဳသိၿပီး ဒီထက္ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကလို႔သာ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ထက္ တစ္ဆက္ ပိုၿမင့္လာၾကတာ မဟုတ္လား။ အဲဒီအတြက္ အတၳဳပတၱိစာအုပ္ေတြဟာ လူ႔ေဘာင္ေလာက တုိးတက္ဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။
စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ဟာ ရက္ပ္ပါတစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါတယ္၊ သရုပ္ေဆာင္လည္းလုပ္တယ္၊ ဒါရုိက္တာလည္း လုပ္တယ္၊ ၀တၳဳေတြလည္း ေရးဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူအေအာင္ၿမင္ဆံုးပါပဲ။ ေအာင္ၿမင္တာမွ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ေအာင္ၿမင္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ထိလည္း ေအာင္ၿမင္ေနတုန္းပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔ထက္ ရလာတဲ့ေအာင္ၿမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔က ပိုခက္ပါတယ္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္၊ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခု ေပါက္ဖုိ႔ ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔က လြယ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေပါက္ခဲ့ ေအာင္ၿမင္ခဲ့သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ သီခ်င္းေတြအမ်ားၾကီး၊ အယ္ဘမ္ေတြအမ်ားၾကီး ေအာင္ၿမင္တဲ့သူ ဆုိရင္ေတာ့ လက္ခ်ိဳးေရလုိ႔ေတာင္ ရေလာက္တဲ့အထိ ၿဖစ္သြားပါတယ္။ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ကေတာ့ အဲဒီလူနည္းစုထဲက တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ သူ႔ကို မၾကိဳက္တဲ့သူေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အတၳဳပတၱိစာအုပ္ ထုတ္ရေလာက္တဲ့အထိ မဟုတ္ေတာင္ သူ႔မွာ ေအာင္ၿမင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အတုယူစရာေတြ ရွိေနတာကိုေတာ့ ၿငင္းမရပါဘူး။ သူနဲ႔ေတြ႔ဖူး ဆံုဖူး စကားေၿပာဖူးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ သူ႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိထားမိတာေလးေတြကို ေရးပါရေစ။
၁။ Vision ရွိၿခင္း
လူတစ္ေယာက္အတြက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ Vision လို႔ေခၚတဲ့ အနာဂတ္အၿမင္ဟာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကုိယ့္ဘ၀မွာ ကိုယ္ဘာၿဖစ္ခ်င္တယ္၊ ေရွ႔အနာဂတ္မွာ ေခတ္က ဘယ္လိုပံုစံေၿပာင္းလာဖို႔ရွိတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ကိုယ္ဘာေတြၿပင္ဆင္ထားရမယ္ ဆုိတာ သိထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာေပးရရင္ ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ စားပြဲတုိင္းေပၚ ကြန္ပ်ဴတာေတြ တင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ေခတ္ ၿဖစ္လာလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အနာဂတ္အၿမင္က ဘီလ္ဂိတ္စ္ကို ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး ၿဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။
စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္နာမည္ၾကီးစက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ဒီလိုေၿဖထားပါတယ္။
“အရင္ေခတ္က စိုင္းထီးဆုိင္တို႔ ေဇာ္၀င္းထြဋ္တုိ႔ ႏွစ္ေတြအမ်ားၾကီး နာမည္ၾကီးခဲ့တယ္၊ ဒီေခတ္မွာေတာ့ အဲဒီလိုနာမည္ၾကီးဖုိ႔ သိ္ပ္မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ားၾကီး ၾကိဳးစားမွရမယ္”
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြ အရမ္းၿပင္းထန္လာမဲ့ေခတ္ကို ၾကိဳၿမင္ၿပီး ၾကိဳၿပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ သူဒီလုိ ေအာင္ၿမင္ခဲ့တာလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။
၂။ အေၿပာင္းအလဲမွာ လိုိက္ပါႏုိင္ၿခင္း
ေခတ္က အၿမဲေၿပာင္းေနပါတယ္။ ဒီေခတ္ရဲ႔ အေၿပာင္းအလဲေတြက ပိုဆုိးပါတယ္ ပိုၿမန္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ အေၿပာင္းအလဲေတြမွာ လိုက္ပါႏုိင္စြမ္းက ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔အတြက္ မၿဖစ္မေန အေရးပါလာတယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့စကားကို ကိုးကားရရင္ေတာ့ Change or be changed ေပါ့။ အေၿပာင္းအလဲမွာ ကိုယ္တုိင္လိုက္ပါမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အေၿပာင္းအလဲရဲ႔သားေကာင္ အၿဖစ္ခံမလား ဆုိတာကို ေရြးၾကရမဲ့ အခ်ိန္ပါ။
ဂီတဘက္မွာလည္း အေတာ္ေလး ေၿပာင္းလဲပါတယ္။ သီခ်င္းပံုစံေတြ တင္ဆက္မႈေတြ စာသားေတြ တီးလံုးေတြဟာ အရင္နဲ႔အေတာ္ေလး ကြဲၿပားလာပါတယ္။ ဒီအခါ ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္းပဲ ကုိင္စြဲထားသူေတြ ၿပဳတ္က်ကုန္ပါတယ္။ အေၿပာင္းအလဲမွာ လိုက္ပါၿခင္းဟာ ဟုိခုန္ဒီခုန္ လုပ္တာနဲ႔လည္း မတူပါဘူး။ အထူးသၿဖင့္ ေရရွည္ေအာင္ၿမင္လုိသူေတြအေနနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ သတိထားရမဲ့ အပုိင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ကို မ်က္ေၿခၿပတ္လုိ႔ မၿဖစ္ဘူး။ ေစာင့္ၾကည္႔ေနရတယ္၊ အေၿပာင္းအလဲေတြမွာ လိုက္ပါေနရတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အနာဂတ္မွာ ၿဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေၿခအေနေတြကို မွန္းဆၿပီး ၿပင္ဆင္ထားၾကရတယ္။ ဒါမွသာ ေရရွည္ေအာင္ၿမင္ႏုိင္တဲ့ေခတ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ စုိ္င္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ကေတာ့ ရက္ပ္စာသားေတြ တီးလံုးေတြ တင္ဆက္မႈေတြ ဖက္ရွင္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီး Body structure ကအစ ေခတ္နဲ႔အၿမဲတမ္း အၿပိဳင္ၿဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
၃။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိၿခင္း
သူနဲ႔လည္း မသိဘဲနဲ႔ သူၾကိဳးစားမွန္း ဘယ္လုိသိလဲဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႔သီခ်င္းေတြကတစ္ဆင့္ သိတယ္လုိ႔ပဲ ဆုိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီမွတ္တမ္း ကပ္လ်က္ထြက္တဲ့အေခြ၂ေခြမွာေတာင္ သူရဲ႔ ရက္ပ္ဆုိပံုေတြ စာသားေတြ အေတာ္ေလး ကြာသြားတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။ မၾကိဳးစားဘဲ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ့သူရယ္လို႔လည္း ေလာကမွာ မရွိေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကို အက်ယ္မခ်ဲ႔ေတာ့ပါဘူး။
၄။ ေ၀ဖန္မႈေတြကို အေကာင္းဆံုးတံု႔ၿပန္ႏုိင္ၿခင္း
စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈ္င္ရဲ႔ သီခ်င္းေတြဟာ ဟစ္ေဟာ့ပ္မစစ္ဘူး။ ေကာ္ပီေတြဆုိတာ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ဟစ္ေဟာ့ပ္သမားေတြရဲ႔ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ၿခင္းကို အေတာ္ေလးခံခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိန္းကေလးပရိသတ္ကလည္း အရမ္းမ်ားေတာ့ ေယာက်ာ္းေလးေတြက သူ႔ကို ေတာ္ေတာ္ၾကည္႔မရခဲ့ၾကဘူး။ ရိႈးပြဲေတြမွာ သူမို႔လို႔ တက္လာၿပီဆုိ ေရသန္႔ဗူးေတြမွ ပလူကိုပ်ံေနတာပဲ။ ဆဲသံေတြဆိုတာလည္း ၾကားလို႔ေတာင္ မေကာင္းဘူး၊ အတုိင္အေဖာက္ညီညီနဲ႔ကို ဆဲၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ဘက္ကေတာ့ ပရိသတ္ကို တစ္ခါမွ ရင့္ရင့္သီးသီး တံု႔ၿပန္တာ မေတြ႔ရဘူး။ စိတ္မဆုိးဘဲေတာ့ ဘယ္ေနပါ့မလဲ။ သူ႔ရဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈကို ရိႈးပြဲၾကည္႔ရင္း ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိခဲ့တယ္။ ဒီအတြက္ တူညီတဲ့တံု႔ၿပန္မႈတစ္ခုက ေနာက္ဆံုး သူ႔ဆီေရာက္လာခဲ့တယ္ ဆုိရပါမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ရိႈးပြဲေတြမွာေတာ့ ဒီလိုၿမင္ကြင္းမ်ိဳးေတြ ဆဲဆုိသံေတြ မေတြ႔ရ မၾကားရေတာ့သေလာက္ပါပဲ။
သီခ်င္းေတြကလည္း ဟစ္ေဟာ့မစစ္လို႔ ဆိုၿပီး ဘယ္ေလာက္ေ၀ဖန္ေ၀ဖန္ သူကေတာ့ သူ႔ပံုစံအတုိင္းပဲ ဆက္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဟစ္ေဟာ့လို႔ နာမည္တပ္မရေပမဲ့ စုိင္းစိုင္းပံုစံ ဆိုၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဟန္တစ္ခု ရလာခဲ့တယ္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း အႏုပညာသမားပီပီ ဟစ္ေဟာ့ပ္ဆိုတဲ့ ေဘာင္ေလးထဲမွာပဲ ေနခ်င္ပံုမရဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ထဲရွိတဲ့အတုိင္း ခံစားခ်င္၊ ဖန္တီးခ်င္ပံုရတယ္။ ခုေတာ့ သူ႔ကို ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သူေတြ နာမည္ေတြက် ဒီေလာကထဲက ထြက္သြားၾကရေပမဲ့ သူကေတာ့ သူ႔ကိုယ္ပုိင္ဟန္တစ္ခုနဲ႔ ခုခ်ိန္ထိ ေအာင္ၿမင္ေနဆဲပါပဲ။
ေလာကဓံတရား(၈)ပါးရွိပါတယ္။ အဲဒီ(၈)ပါးထဲက တစ္သက္လံုး မဆင္းရဲဖူးတဲ့သူ၊ တစ္သက္လံုး မခ်မ္းသာဖူးတဲ့သူရယ္လုိ႔ ရွိႏုိင္ေပမဲ့ တစ္သက္လံုးအကဲ့ရဲ႔မခံဖူးတဲ့သူရယ္လို႔ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ ဒီတစ္ပါးကိုေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေရွာင္မရဘူး။ အားလံုး ကဲ့ရဲ႔ခံဖူးၾကတယ္၊ ေ၀ဖန္ခံဖူးၾကတယ္။ ဒါ ေလာကသဘာ၀ပဲ။ ေရွာင္လႊဲလို႔မရဘူး။ ေၾကာက္ေနလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္လုိ႔ရတာက ဒီေ၀ဖန္မႈေတြ ကဲ့ရဲ႔မႈေတြကို ဘယ္လိုၿပန္တံု႔ၿပန္ၾကမလဲ ဆုိတာပါပဲ။ ဘယ္သူဘာေၿပာေၿပာ ဂရုမစုိက္ဘူးဆိုတာကလည္း အစြန္းေရာက္သလို သူမ်ားေၿပာသမွ် အကုန္လက္ခံၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေန လုိက္လုပ္ေနတာကလည္း အစြန္းတစ္ဖက္ပါပဲ။ ေ၀ဖန္မႈေတြကို စိတ္ေအးေအးထားၿပီး နားေထာင္၊ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ လိုအပ္မယ္ထင္တာေတြကို ၿပင္လိုက္၊ ေၿပာင္းလဲလိုက္ၿခင္းၿဖင့္ ေ၀ဖန္မႈေတြကို အေကာင္းဆံုးတံု႔ၿပန္ႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
၅။ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိၿခင္း
ၿမတ္စြာဘုရားေဟာထားတဲ့ ခ်မ္းသာၿခင္းအေၾကာင္း၄ပါးထဲမွာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိၿခင္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါပါတယ္။ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈ္င္ရဲ႔ ေအာင္ၿမင္မႈမွာလည္း အဲဒီအခ်က္က အရမ္းအေရးပါပါတယ္။ အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ ၿဖစ္လုိ႔ ငါၾကိဳးစားရင္ ၿပီးတာပဲ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ တီးလံုးတီးေပးမဲ့သူရဲ႔ ပံ့ပိုးမႈ၊ တြဲဖက္သီဆုိမဲ့သူရဲ႔ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေနာက္ၿပီး အ၀တ္အစားပို္င္း၊ Performance လုပ္ေပးမဲ့သူ၊ ေနာက္ ပြဲစီစဥ္သူေတြ၊ ဒီလူေတြအကုန္လံုးရဲ႔ ပံ့ပိုးမႈကိုရမွသာ ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈ ရႏုိ္င္တာၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ ငယ္ငယ္၊ ေကာင္းၿမတ္၊ နႏၵစိုင္းတုိ႔ကေန မိုးမိုး၊ သီရိေဆြ၊ ခုေနာက္ဆံုး ဘန္နီၿဖိဳး ကိကိတုိ႔အထိ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႔ အားက သူ႔ေအာင္ၿမင္မႈမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးအေ၇းပါပါတယ္။ ဒါေတာင္ ယူေရနီယမ္၊ ဆန္းထြဋ္၊ ေမာင္ေမာင္ေအး တုိ႔မပါေသးဘူး။ အဲဒီအၿပင္ ပြဲစီစဥ္သူေတြ၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားႏုိင္ပံု ရတယ္။
ေလာကမွာ တစ္ေယာက္တည္းေန၊ တစ္ေယာက္တည္းၾကိဳးစားၿပီး ေအာင္ၿမင္ေနတဲ့သူ မရွိပါဘူး။ အေထာက္အပံ့ကို ဦးစားေပးေစခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ၾကိဳးစားမွ ရပါတယ္၊ ဒါက နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကလည္း မၿဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ၿမင္လုိသူတုိင္း အဲဒီ ပံ့ပုိးေပးမဲ့ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို မၿဖစ္မေန ရွာေဖြထားဖို႔ တည္ေဆာက္ထားဖို႔ လိုပါမယ္။
၆။ စီးပါြးေရးအၿမင္ ရွိၿခင္း
ၾကိဳက္တဲ့အခေပးရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုကို ဖြင့္လိုက္ပါ၊ ေၿပတီဦး ေနတုိး လူမင္း မင္းေမာ္ကြန္း စသၿဖင့္ နာမည္ေက်ာ္မင္းသားေတြရဲ႔ ဇာတ္ကားေတြအမ်ားၾကီး လႊင့္ေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္၊ ဒါေပမဲ့ စိုင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ရဲ႔ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည္႔ရဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ၊ အဆိုေတာ္ၾကီးငယ္ေတြရဲ႔ ရိႈးပြဲေတြကို တီဗီြကေန တုိက္ရုိက္ Live ၾကည္႔လို႔ရပါတယ္၊ ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္၀ယ္ ကြင္းထဲအေရာက္ သြားၾကည္႔စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စုိင္းစုိင္းShow ကို တုိက္ရုိက္ၾကည္႔ခ်င္တယ္၊ အစအဆံုး ခံစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္မ၀ယ္ဘဲ ေနလို႔မရပါဘူး။ တီဗီြကေနေတာ့ ၾကည္႔လို႔ရေကာင္းရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ Live မဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အစအဆံုးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ရိႈးပြဲၿပီးသြားမွ ၿပန္လႊင့္တာ၊ အဲ့လိုလႊင့္မယ္ဆုိတာကိုလည္း ရိႈးပြဲမတုိင္ခင္ ၾကိဳၿပီးေၿပာမထားဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ရိႈးပြဲမွာ ပရိသတ္က အၿပည္႔အလွ်ံပဲ။ ရုပ္သံေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အၿမင္ရိုးၿပီး အေခြမငွားၾကေတာ့ ဇာတ္ကားအေရာင္းက်တယ္လို႔ တၿခားမင္းသားေတြ တၿခားထုတ္လုပ္ေရးေတြက ညည္းေနၾကေပမဲ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ အၿပံဳးမပ်က္ပါဘူး။ တၿခားအဆုိေတာ္ေတြလို ရုပ္သံလိုင္းကို ထုတ္လႊင့္ခြင့္ေပးလိုက္လို႔ ရိႈးကို ပရိသတ္အလာနည္းသြားတာမ်ိဳးလည္း စိုင္းစုိင္းခမ္းလိႈ္င္ မၾကံဳရပါဘူး။ ရုပ္သံက လႊင့္လိုက္ၿခင္းဟာ ခုိးကူးသမားေတြကို ကူးၿပီးၿဖန္႔ခုိင္းလိုက္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ ကုိယ္တုိင္က အေခြမထုတ္ရေသးဘူး၊ ခုိးကူးက အရင္ၿပန္႔ႏွင့္ေနတာမ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္ရွားၿပီးသား ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ရဲ႔ သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူကြဲၿပားေနတဲ့ ပံုစံတစ္ခုပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ Business minded ၿဖစ္တယ္ ဆုိရပါမယ္။
ႏုိင္ငံတကာက ေဘာလံုးသမားေတြပဲၾကည္႔ၾကည္႔ အဆုိေတာ္ေတြပဲၾကည္႔ၾကည္႔ အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္းကို ၾကည္႔လိုက္ရင္ ကိုယ့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အလုပ္တစ္ခုတည္းကိုပဲ ေဇာက္ခ်လုပ္ေနတဲ့သူေတြ အရမ္းရွားပါတယ္။ ကိုယ့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္အၿပင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ တည္ေထာင္ထားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံထားတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ စိုင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ဟာလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ေတးထုတ္လုပ္ေရးတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ Frenzo production ကို သူေထာင္ထားတယ္။ အဲဒီကေန သူ႔အေခြေတြ၊ မုိးမုိးရဲ႔အေခြေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး အကယ္ဒမီေတြအမ်ားၾကီးဆြတ္ခူးခဲ့တဲ့ အာဒမ္ ဧ၀ ဒသ ဇာတ္ကားရဲ႔ ထုတ္လုပ္သူ Heart n’ Soul မွာလည္း သူရွယ္ယာပါထားတယ္။
စီးပြါးေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေၿပာဖူးပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဘာလို႔အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ေနၾကလဲဆုိရင္ အလုပ္ရွာေနၾကလို႔ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ၾကတာပါ တဲ့၊ အလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့သူၿဖစ္ေအာင္သာ ၾကိဳးစားရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္လက္မဲ့ မၿဖစ္ဘူး တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္၊ စိုင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္လက္မဲ့ မၿဖစ္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိင္က အလုပ္ရွင္ၿဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကို လုပ္လို႔ရတယ္၊ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ ၾကည္႔ေနစရာ မလိုဘူး။ လြတ္လပ္တယ္၊ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းတယ္၊ ဘယ္သူ႔ဆန္မွ စားမေနတဲ့အတြက္ ကုိယ့္အတြက္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႔အတြက္မွလည္း ရဲေနစရာမလိုဘူး။ အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ နာမည္မရွိေတာ့ရင္ေတာင္ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သူ႔အတြက္ ဆက္ရွိေနဦးမွာၿဖစ္ပါတယ္။
စီးပြါးေရးနယ္ပယ္မွာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဆုိတဲ့စကားလံုးက အေတာ္ေခတ္စားတယ္။ စီးပြါးေရးလုပ္မယ္ဆုိ စြန္႔စားရဲရပါမယ္။ မိုက္ရူးရဲ လုပ္ရမယ္ ဆုိလိုတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ၿပီး စြန္႔စားမႈကို လုပ္ရမယ္၊ ေလာကမွာ မစြန္႔ဘဲ ဘာမွစားလို႔မရဘူး။ မ်ားမ်ားစြန္႔ရင္ မ်ားမ်ားစားရမယ္၊ နည္းနည္းစြန္႔ရင္ နည္းနည္းပဲ စားရမယ္။ ဒီစာကို ေရးေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ၿမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မစြန္႔စားရဲဘူး။ ေငြေၾကးမေၿပာနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေၿပာင္းဖုိ႔ေတာင္ အေတာ္ေတြေ၀ေလ့ရွိၾကတယ္။ မၾကိဳးစားခ်င္တာကို ေလာဘမရွိတာနဲ႔ မွားေနၾကၿပီး ရသမွ်နဲ႔ တင္းတိမ္ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ၾကရတယ္။ စီးပြါးေရးလုပ္ခ်င္တယ္၊ ေအာင္ၿမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ မစြန္႔စားလို႔မရဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳႏုိင္ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္တာကေတာ့ ကုိယ္လုပ္မဲ့လုပ္ငန္းမွာ ကုိယ္က ကၽြမ္းက်င္ႏွ႔ံစပ္ေနဖုိ႔ လိုတယ္။ ဒါမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳႏုိင္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သူမ်ားပတ္သမွ် ခံရပါမယ္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က ဆရာ၀န္အလုပ္အၿပင္ စီးပြါးေရးပါ တြဲလုပ္မယ္ဆုိပါေတာ့။ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးသြားေထာင္တာထက္ ေဆးခန္းတစ္ခု ဓါတ္ခြဲခန္းတစ္ခုဆုိ ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ ဦးစီးႏုိင္တာေပါ့၊ သူကၽြမ္းက်င္တာကိုး။ စြန္႔ဦးတီထြင္မွာ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ တီထြင္ႏုိ္င္ရပါမယ္။ ရခုိင္မုန္႔တီ ေရာင္းတာခ်င္းအတူတူ မင္းလမ္းမုန္႔တီက သူမ်ားေတြလမ္းေဘးထုိင္ေရာင္းေနရခ်ိန္မွာ ဆုိင္ခန္းအဆင့္ဆုိတာကို ေက်ာ္လို႔ တကယ့္ကို Mega star ၿဖစ္ေနၿပီ။ ဘာလို႔လဲ၊ ရိုးရိုးမေရာင္းဘဲ ပင္လယ္စာမ်ိဳးစံုနဲ႔တြဲဖက္၊ တကယ့္ပင္လယ္ကမ္းေၿခေရာက္ေနသလို ခံစားရေအာင္ တီထြင္ၿပီးေရာင္းတာကိုး။ ။
သူ႔ကို ၾကိဳက္သည္ၿဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ စိုင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ဟာ သာမန္ အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ ဆုိတာထက္ ပိုတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အေ၀းကလွမ္းၾကည္႔ၿပီး ေရးထားတာၿဖစ္လို႔ လိုေနတာရွိရင္ရွိမယ္၊ ပိုေနတာရွိရင္ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ ဆုိတဲ့ Brand ကို တန္ဖိုးၿမင့္ Brand တစ္ခု ၿဖစ္လာေစခဲ့တဲ့ အရာေတြဆုိေတာ့ကာ ကုိယ္ရဲ႔ ကိုယ္ပုိင္Brand ကိုလည္း တန္ဖုိးၿမင့္လာေစခ်င္သူေတြအတြက္ တစံုတရာ အက်ိဳးရွိမယ္ထင္ပါတယ္။

ေရးသားသူ - Phio Thiha 


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

post-image


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္း
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ အဘဦးေမာင္ၿဖိဳး၊ အမိေဒၚခင္ညႊန္႔တို႔မွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံကူးေက်းရြာတြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္အနက္အငယ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး အစ္မျဖစ္သူမွာ ေဒၚရင္လႈိင္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ဦးထြန္းျမင့္တို႔ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္မိသားစုဘ၀တြင္ ရွင္သန္ၾကီးျပင္းခဲ့ၿပီး မိဘမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပညာေရးကိုၾကိဳးစားသင္ယူခဲ့သည္။မူလတန္းပညာကို က်ဳံကူးေက်းရြာရွိ ဆရာဦးေမာင္ဦးေက်ာင္း၌ သင္ၾကားခဲ့သည္။ အလယ္တန္းပညာေရးကို မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်မွ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အလက(၁) ပုသိမ္ႏွင့္ ျပင္ခရိုင္၊ ေခ်ာင္း၀အလယ္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ အထက္တန္းပညာေရးအား အထက(၁) ပုသိမ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအားသင္ၾကားေနစဥ္ စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္၀က္၌ DSA ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္(၉) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ B.A(DSA) ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ စစ္တကၠသိုလ္မွသင္တန္းဆင္းၿပီး ရွမ္း(၁) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ခမရ(၁၀၉) ႏွင့္ ခလရ(၈၉) တို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။
၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သားသမီးသံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္မွ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန(ၾကည္း) တြင္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးၾကီးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သူရဲေကာင္းလက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရ သည္။ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဴးဌာနခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဖူးၾကီးအေျခစိုက္ စကခ(၄) တြင္ တပ္မမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တိုးျမွင့္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးရရွိခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စစ္ရံုးခ်ဳပ္၌ စစ္ေရးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး(၂) တာ၀န္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ယင္းႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ယာယီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရား၀င္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားထံ အစိုးရ အၾကီးအကဲမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးသြားေရာက္သူျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္တားဆီးေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌတာ၀န္ကို ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၂၄-၄-၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ စစ္ဘက္ရာထူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္အႏိုင္ရရွိၿပီး သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵျဖင့္ ၎၏အစိုးရသက္တမ္းကာလအတြင္းရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
သံတမန္ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မစၥစ္ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးလာေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ မစၥတာဘားရက္အိုဘားမားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တစ္ၾကိမ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ ထင္ရွားေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။
သမၼတသက္တမ္း ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ယခင္ကုန္သြယ္မႈေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ပို႔ကုန္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွ လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းတို႔၏ ပင္စင္လစာအား ေခတ္ကာလႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကာျမင့္ယာဥ္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းခြင့္ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ Time မဂၢဇင္း အြန္လိုင္းက စီစဥ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အမွတ္စဥ္ ၆၇ တြင္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခံရသည္။ ၎အျပင္ Time မဂၢဇင္း၏ Special Report အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ ယန္လင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ (Foreign Policy) မဂၢဇင္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀ စာရင္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ပူးတြဲပထမရရွိခဲ့သည္။
The Inter-national Crisis Group က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈဆု In Pursuit of Peace Award ကို ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း Luiz Inácio Lula da Silva တို႔အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို The Straits Times သတင္းစာက Asian of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သမၼတသက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွလည္း လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈမွအပ က်န္ပိတ္ဆို႔မႈအလံုးစံုကို ဆိုင္းငံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူကန္႔သတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးမူ၀ါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခု ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ကာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းျခံဳသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဂ်င္မီကာတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾသဇာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္က တင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးျမီမ်ားအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကိုလည္း ေလွ်ာ္ပစ္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ODA တ္ို႔မွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္းရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

post-image

ေမြးေန႔ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္

ဇာတိ ဟိုႏိုလူလူ၊ ဟာဝိုင္ရီ

ေမြးအမည္ ဘားရက္ ဟူစိန္ အိုဘားမား

လူမ်ဳိး အာဖရိကန္ - အေမရိကန္

ပါတီ ဒီမိုကရက္

ဇနီး မစ္ခ်ယ္လီ အိုဘားမား (၁၉၉၂ လက္ထပ္)

သားသမီး မာလီယာ အန္ (သမီး၊ ၁၉၉၈ ေမြး) နာတာရွာ (ဆာစ္ဟာ) (သမီး၊ ၂ဝဝ၁)

ေနရပ္ ခ်ီကာကို၊ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္

ပညာေရး ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း၊ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၊ ေအာစီဒင္တယ္ေကာလိပ္

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ပရိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္

____________________
ငယ္စဥ္ဘ၀

ဟာ၀ိုင္ရီရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ University of Hawaii at Manoa အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကင္ညာႏိုင္ငံသား လူမည္းလူမ်ဳိး ဖခင္ ဘားရက္ ဟူစိန္ အိုဘားမားႏွင့္ ေဒသခံ Kansas နယ္မွ အေမရိကန္ လူျဖဴလူမ်ဳိး မိခင္ Ann Dunham တို႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာမည့္ ဘားရက္ အိုဘားမားကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။

အိုဘားမား ၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ား ကြာရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ဖခင္မွာ ကင္ညာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားကာ ေသဆံုးသည္အထိ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အိုဘားမားမွာ တစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရသည္။

မိခင္မွာ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး လုိလို ဆိုးတိုရိုႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ကာ ၆ ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ အိုဘားမားႏွင့္အတူ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသို႔ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာတြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္အထိ ေက်ာင္းေနခဲ့ရသည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ဘက္မွ အဘိုးအဘြားမ်ားရွိရာ ဟာ၀ိုင္ရီသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဟာ၀ိုင္ရီရွိ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Punahou ေက်ာင္းတြင္ ၅ တန္းမွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိခင္မွာ ဟာ၀ိုင္ရီသို႔ ျပန္လာကာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ အိုဘားမားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ၏ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ သားအိမ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ မိခင္ကြယ္လြန္သည္။

အိုဘားမားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္စဥ္ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ အရက္မ်ား သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ၀န္ခံခဲ့ၿပီး စာရိတၱေရးရာပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ရွိ Occidental College တြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Columbia University သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာရပ္ အထူးျပဳေလ့လာကာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံျဖင့္ B.A ဘြဲ႔ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္ၿပီး Business International Cooperation တြင္ တႏွစ္ၾကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ New York Interest Research Group တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ်ီကာကိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေဒသခံ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား အေျချပဳ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ Developing Communities Project - DCP တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္။ အိုဘားမား ဦးေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးပြားလာကာ ၀င္ေငြမွာလည္း ေအာင္ျမင္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပသို႔ သံုးပတ္ၾကာသြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ဖခင္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ကင္ညာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဖခင္အပါအ၀င္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဟားဗတ္ ဥပေဒေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ တႏွစ္အၾကာ သူ၏ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဟားဗတ္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရး ဂ်ာနယ္တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားကာလတြင္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ပထမဆံုး လူမည္း ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ အယ္ဒီတာ ၆ ဦးကို ဦးစီးလမ္းၫႊန္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

ပထမဆံုး လူမည္း ဥပေဒသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာအထိ ေဆြးေႏြးစရာကိစၥ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စာအုပ္ေရးသားျခင္း

ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ လူ႔အသားအေရာင္ကြဲျပားမႈမ်ား ဆက္စပ္မႈအေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသားရန္ ကန္ထရိုက္ရခဲ့ၿပီး၊ University of Chicago Law School က ထုိစာအုပ္ေရးသားရန္ ၀န္ထမ္းတဦးႏွင့္ ရံုးခန္းတခုအား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ၎စာအုပ္အား တႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေရးသားသည့္ စာအုပ္အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

“Dream From My Father: A Story of Race and Inheritance” စာအုပ္အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၎စာအုပ္သည္ အုိဘားမား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ မ၀င္ေရာက္မီ ဟားဗတ္ ဥပေဒသံုးသပ္ေရးဂ်ာနယ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိုဘားမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ University of Chicago Law School တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္အား ၁၂ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဆက္တိုက္အေရြးခံခဲ့ရသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ပထမဆံုး အာဖလီကန္-အာေမလီကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည္။

အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ပထမဆံုး အာဖလီကန္-အာေမလီကန္ သမၼတ

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ ေအဗဟမ္လင္ကြန္း၏ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ Springfield တြင္ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ဒီမိုကရက္ပါတီအတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

မူရင္းလင့္ >>> http://www.facebook.com/drshwe.min

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႕(အပိုင္း ၄)(တကၠသိုလ္စိန္တင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႕(အပိုင္း ၄)
စာေရးသူ တကၠသိုလ္စိန္တင္


ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔(အပိုင္း ၃)(တကၠသိုလ္စိန္တင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔(အပိုင္း ၃)
စာေရးသူ တကၠသိုလ္စိန္တင္


ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႕(အပိုင္း ၂)(တကၠသိုလ္စိန္တင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႕(အပိုင္း ၂)
စာေရးသူ တကၠသိုလ္စိန္တင္


ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔(အပိုင္း ၁)(တကၠသိုလ္စိန္တင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔(အပိုင္း ၁)
စာေရးသူ တကၠသိုလ္စိန္တင္


မဖဲ၀ါဆိုတာ ...(ဒႆေက်ာ္စြာ)

post-image

 မဖဲ၀ါအေၾကာင္း အထုပၸတၱိ အျပည့္အစံုကေတာ့ နႏၶာေဒ၀ီဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ပါ။ လူ႔ဘ၀က သူ႔မူလနာမည္ဟာ နႏၵာေဒ၀ီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ရန္သူေတြက လိုက္လို႔ ေျပးရစဥ္မွာ ဖလာ၀ဟဆိုတဲ့ ပါဠိ အနက္ကို စြဲလို႔ မဖဲ၀ါလို႔ အသံဖလွယ္ၿပီး နာမည္ ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖလာ၀ဟဆိုတာ ပါဠိစကားပါ။ ျမန္မာလို အက်ဳိးကိုေဆာင္သည္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဖလာ၀ဟ ကေန ဖဲ၀ါ ျဖစ္လာတာေပါ့။

သူ႔အစ္ကိုကေတာ့ ဖိုးစံမွဲ႕ဆိုတာ သိၾကပါလိမ့္မယ္။ သူ႔အစ္ကိုရဲ႕ လူ႔ဘ၀က မူလနာမည္ဟာ မင္းရဲေက်ာ္ေခါင္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွ စမၼဆိုတဲ့ ပါဠိ အဓိပၸါယ္နဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ စံမွဲ႕လို႔ ေျပာင္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စမၼဆိုတာ ျမန္မာလို စစ္တိုက္ရာမွာ သံုးေသာည လႊား၊ ကာ စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သူ႔တစ္ဦးတည္းေသာ ညီမေလး (နႏၵာေဒ၀ီတစ္ျဖစ္လဲ မဖဲ၀ါ) ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။

ေနာက္ပိုင္းသူ ဆံုးသြားေတာ့ အုပ္ဂူမွာ ခင္ဖဲ၀ါအျဖစ္ ကမၸည္းထိုးျခင္း ခံလိုက္ရရွာတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕က ေမးၾကတယ္။

`ခင္စက္ေမဆိုတာ မဖဲ၀ါလား၊ ဒါဆို နႏၵာေဒ၀ီကေရာ ... မဖဲ၀ါနဲ႔ ခင္စက္ေမ ဘယ္လို ပတ္သက္လဲ´
ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြပါ။ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။`မဖဲ၀ါဆိုတာ ဘယ္ေခတ္က စေပၚတာလဲ´ တဲ့။က်ေနာ့္အေျဖကို မေပးေသးပဲ ေမးခြန္း၂ခုကို တစ္ဆက္တည္း ေဖာ္ျပရတာက အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၂ခုဟာ ဆက္စပ္ေနလို႔မို႔ပါ။
ေနာက္က ေမးခြန္းကို အရင္ေျဖပါ့မယ္။

မဖဲ၀ါေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေခတ္ကာလနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀ိ၀ါဒကြဲစရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနပါတယ္။ ပါးစပ္ရာဇ၀င္အဆိုအရ ပုဂံအပ်က္ - ပင္းယေခတ္ ေလာက္ကလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ မဖဲ၀ါစာအုပ္ေရးျဖစ္ခဲ့ေစေအာင္ အဓိက အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေပးသူျဖစ္တဲ့ မိတ္ေဆြ သုဘရာဇာႀကီးဆီမွာ ရွိတဲ့ ပုရပိုဒ္ေဟာင္းကေလးမွာေတာ့ အင္း၀ေခတ္ေနာက္ပိုင္းက်မွ သုသာန္ေစာင့္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ မဖဲ၀ါနာမည္ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။(အဲဒီ ပုရပိုဒ္အေၾကာင္းနဲ႔ မိတ္ေဆြသုဘရာဇာႀကီးအေၾကာင္း မဖဲ၀ါစာအုပ္က်ေနာ္ေရးျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ သပ္သပ္ဆက္ေျပာပါ့မယ္။ တရွည္တလ်ားေျပာရမွာမို႔ပါ)

ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလို နတ္စိမ္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းဟာ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုရွာဖို႔ အေတာ္ခက္ပါတယ္။ ဒါက လူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မွာသာ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နားနဲ ျပန္႔ပြားတတ္တာကိုး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မဖဲ၀ါေပၚေပါက္လာျခင္းဟာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ ရွိၿပီလို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ေရးထားခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းကို ဆက္ေျဖပါ့မယ္။
`ခင္စက္ေမဟာ မဖဲ၀ါနဲ႔ ဘယ္လို ပတ္သက္သလဲ´ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ လက္ရွိ မဖဲ၀ါဟာ ခင္စက္ေမျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဖဲ၀ါေပါ့ေလ။
ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ရွင္းျပပါ့မယ္။

ဒီေလာက္ႏွစ္ေတြၾကာမွေတာ့လဲ မူလမဖဲ၀ါ (နႏၵာေဒ၀ီ) ဟာ လြတ္ကၽြတ္ၿပီေပါ့။ အင္မတန္အစြမ္းထက္တဲ့ နတ္၀င္သည္တစ္ေယာက္ကို က်ေနာ္ဆံုခဲ့ဖူးပါတယ္။ မဖဲ၀ါနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သူလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ နတ္၀င္သည္ဆိုတာ Medium ပါပဲ။ သူ႔အစြမ္းထက္မႈအလိုက္ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္တဲ့ ေလာကအလံုးကို ဆက္သြယ္လို႔ ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္) သူ႔ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ မူလ မဖဲ၀ါျဖစ္တဲ့ နႏၵာေဒ၀ီဟာ အာကာသစိုး ဆိုလား ျဖစ္သြားၿပီဆိုပါတယ္။ ပရေလာကမွာလဲ အဆင့္တက္သြားတာမ်ဳိး ရွိသတဲ့။ သူ႔ကို ရည္စူးၿပီး အလွဴဒါနျပဳၾကတာမ်ဳိး၊ အမွ်ေ၀တာမ်ဳိးဆို သူတို႔လည္း Promotion တက္သြားႏိုင္တယ္နဲ႔ တူပါရဲ႕။

ဒါေပမဲ့ မဖဲ၀ါဆိုတဲ့ နာမည္ခံယူထားသူကေတာ့ ရွိေနၿမဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘြဲ႕တစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ဒီအတြက္ ဥပမာျပစရာလည္း ရွိပါတယ္။ ပုဏၰကတိုက္တယ္တို႔ အာဠာ၀ကစီးတယ္တို႔ ခုထက္ထိ ၾကားဖူးၾကဦးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ မူလ ပုဏၰကတို႔ အာဠာ၀ကတို႔ေတြကေတာ့ ဘုရားရွင္ေတာ္လက္ထက္မွာထဲက သံသရာက လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ေရွးရႈကုန္ၾကပါၿပီ။ အခုဆက္ရွိေနတာေတြက မူလ ဘြဲ႕နာမကို ခံယူထားသူေတြသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။မဖဲ၀ါလည္း ဒီလိုပဲျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ လက္ရွမဖဲ

မဖဲ၀ါရဲ႕ အလုပ္က သုသာန္ေတြကို ေစာင့္ၾကပ္တာပါ။ သုသာန္ေတြမွာပဲ သူေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အင္မတန္ဆိုးရြားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာမွ ရပ္ထဲရြာထဲ သူ၀င္သတဲ့။ အဲဒီလို ရြာထဲ ၀င္တဲ့အခါ ညဘက္ေတြမွာ သူ၀င္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေခြးေတြ အရမ္းေဟာင္တယ္။ သံရွည္ႀကီးေတြဆြဲၿပီး အသည္းယားေလာက္ေအာင္ အူၾကတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။

ညဘက္ မဖဲ၀ါ၀င္လို႔မို႔ ေခြးေတြအူတဲ့အခါ အဲဒီေခြးကို မေအာ္ရဘူး၊ မေငါက္ရဘူးလို႔ အဆိုရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ေတာေတြဘာေတြ ၀င္ရင္ နာမည္ မေခၚရဘူးဆိုတဲ့ အယူမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေတာ၀င္တဲ့အခါ အခ်င္းခ်င္းနာမည္ေခၚလို႔ ကိုယ့္နာမည္ သိသြားရင္ နာနာဘ၀ေတြက လိုက္ေခၚတတ္သတဲ့။ အဲဒီအခါ ကိုယ္က ထူးမိရင္ ကိုယ္နဲ႔သူ ေနရာလဲခံရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲမွာဆို နာမည္ေခၚရင္ ေအးတို႔ ဟုတ္ကဲ့တို႔ မထူးပဲ `၀ူး´ လို႔ ထူးၾကတယ္လို႔လဲ ၾကားဖူးပါတယ္။ အခု မဖဲ၀ါနဲ႔ပတ္သက္ရင္လဲ ညဘက္အိမ္ေရွ႕ ေခြးေတြ ေဟာင္တဲ့အခါ ေငါက္မိရင္ သူ႔စက္ကြင္းေအာက္ေရာက္သြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ နံနက္ပိုင္းမွာ အေခါင္းႀကီးတစ္လံုး အိမ္ေရွ႕လာခ်ထားတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ အဆိုရွိပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဒႆေက်ာ္စြာ  

 My Facebook Account{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

သံေယာဇဥ္မင္းသား(ရွင္ျမတ္ႏိုး)

post-image 


စာအုပ္အမည္ သံေယာဇဥ္မင္းသား
စာေရးသူ ရွင္ျမတ္ႏိုး

My Facebook Account{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ဖိုးသူေတာ္တစ္ေန႔တာ ေဟာစာတမ္း(၄ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၄)

post-image 

Aries (မတ္- ၂၁ ရက္ မွ ဧျပီ-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ကိုယ့္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ကိုယ့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနမည္။ အရႈပ္ေထြးဆံုး ကိစၥမ်ားကိုေတာင္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ ကာလပင္။ ေလးစားရသည့္လူမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္လူမ်ားနွင့္ စကားေျပာဆိုရနိုင္သည္။ အၾကံညဏ္ေကာင္းမ်ားကို နားေထာင္ရနိုင္သည္။

Taurus (ဧျပီ-၂၁ မွ ေမ-၂၁ ေမြးသူမ်ား)
Taurus တို႔၏ ကိစၥအဝဝသည္ အတက္ဘက္ ေရာက္ေနသည္။ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕အား ကံေကာင္းျခင္းျဖင့္ ေျပလည္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ကံေကာင္းသည္ကို နက္နက္နဲနဲေတြးဖို႔ မၾကိဳးစားေပ။

Gemini (ေမ-၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁ ေမြးသူမ်ား)
လုပ္ေနက်ကိစၥမ်ားကိုသာ ပံုမွန္အတိုင္း လုပ္ေနရမည္။ ဘာကိစၥျဖစ္ျဖစ္ Gemini တို႔ ကိုင္တြယ္နိုင္မည့္ေန႔ပင္။ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ အတားအဆီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူ႔ဘာသူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္သည္။

Cancer (ဇြန္-၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)
၂၀၁၄ နိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔သည္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ သင္ၾကားေရးနွင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေန႔ပင္။ အေလာတၾကီး လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ား၊ အလ်င္စလို ကိုင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အားအလြန္အကၽြံ စိုက္ထုတ္ရမည့္ကိစၥ သိပ္မရွိေပ။

Leo (ဇူလိုင္-၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ )
မိသားစုကိစၥမ်ားနွင့္ ေနေရးထုိင္ေရး ကိစၥမ်ားက ယခုတေလာ ေခါင္းထဲတြင္ အေလးေပးထားရသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္မည္။ မိသားစုျပႆနာ ၾကံဳေနရသူမ်ား ေျပလည္မႈမ်ား ရလာမည္။  အေရးၾကီးလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိပါက မနက္ပိုင္းတြင္လုပ္ပါ။

Virgo (ၾသဂုတ္-၂၄ မွ စက္တင္ဘာ-၂၂)
သင့္စိတ္ကို ဒုကၡေပးေနသူမ်ားအား တံု႕ျပန္မႈ မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ မလိုအပ္ေသာ သတိၱမ်ားနွင့္ အရဲစြန္႔လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားက မွားယြင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းသာ ေနထိုင္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုသာမက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္။

Libra (စက္တင္ဘာ-၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ-၂၃)
ေငြေၾကးပိုင္း အေလးထားစရာမလိုေသာ ကာလပင္။ ဝင္ေငြတိုးမည့္ကိစၥမ်ား ရွိနိုင္သည္။ မိသားစု၏ အကာအကြယ္ကို ရနိုင္သည္။ ၾသဇာရွိလူတစ္ဦး၏ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရနိုင္သည္။

Scorpio ( ေအာက္တိုဘာ-၂၄ မွ နိုဝင္ဘာ-၂၂)
ကင္းျမီးေကာက္တို႔ ကံတက္ေနသည္။ စိတ္ရွည္မႈ၊ က်ိဳးႏြံမႈ၊ ယံုၾကည္ရမႈမ်ားကို လက္ကိုင္ထားသင့္သည့္ အခ်ိန္ပင္။ ကံေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ သြားလာရေသာကိစၥမ်ားနွင့္ ပက္သက္ေနသည္။ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားလုပ္ရန္ မနက္ပိုင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္။

Sagittarius (နိုဝင္ဘာ-၂၃ မွ  ဒီဇင္ဘာ-၂၁)
အနည္းငယ္ စြန္႔စားရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာေန႔ပင္။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ သင္၏ရက္ေရာတတ္မႈကို အခြင့္အေရးယူေနသည္။ သင့္စိတ္ထဲ သေဘာမေတြ႕ေသာ အက်င့္မ်ားကိုေဖ်ာက္ရန္ ၾကိဳးစားသင့္သည္။ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေရွ႕မထြက္ဘဲ ေနာက္တြင္သာ ေနထားသင့္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

Capricon (ဒီဇင္ဘာ -၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ-၂၀)
အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ၊ ညိႇဳနႈိင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေန႔ပင္။ မၾကာေသးခင္က ပူပန္ခဲ့ရေသာ ကိစၥမ်ား အသစ္ျပန္ျဖစ္လာနိုင္သည္။ လူအခ်ိဳ႕၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို မခံပါႏွင့္။ ကိုယ့္အျမင္နွင့္ကိုယ္ ရပ္တည္သင့္ေသာ ကာလပင္။

Aquarius (ဇန္နဝါရီ -၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၈)
အေပၚယံတြင္ လြပ္လပ္သလိုရွိေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ထိန္းခံရသလို ျဖစ္ေနမည္။ အေရးေပၚကိစၥမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ရျခင္းမ်ား ရွိမည္။ အြန္းလိုင္းေၾကာင့္ စိတ္ပင္းပန္းမႈ ျမင့္တက္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

Pisces (ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၉ မွ မတ္-၂၀)
ပထမေန႔ဝက္အား လူအမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ေဘးနားရွိ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တည္ျငိမ္သြားသည့္ အခ်ိန္ပင္။ အလုပ္အကိုင္နွင့္ပက္သက္၍ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနေသာ ကာလပင္။

Credit: ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
ဖိုးသူေတာ္ Team မွ ဘာသာျပန္သည္။ My Facebook Account{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

တေစၦၾကီးမ်ားပြဲေတာ္

post-image 


စာအုပ္အမည္ တေစၦၾကီးမ်ားပြဲေတာ္
စာေရးသူ Burmese Classic

နဂါးႏိုင္ဓါး(အပိုင္း ၆)(ေနလင္းေအာင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ နဂါးႏိုင္ဓါး(အပိုင္း ၆)
စာေရးသူ ေနလင္းေအာင္


နဂါးႏိုင္ဓါး(အပိုင္း ၅)(ေနလင္းေအာင္)

post-image 


စာအုပ္အမည္ နဂါးႏိုင္ဓါး(အပိုင္း ၅)
စာေရးသူ ေနလင္းေအာင္

ကိုယ္တူကိုယ္ခြဲ မဖဲ၀ါ(တာေတ)

post-image


စာအုပ္အမည္ ကိုယ္တူကိုယ္ခြဲ မဖဲ၀ါ
စာေရးသူ တာေတ


Another Test Footer